ضریب بیمه در انواع قراردادهای ساخت

ضریب بیمه در انواع قراردادهای ساخت :

 بیمه ها در پیمانهای ساخت  به دو بخش کلی تقسیم می شوند :

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

توضیحات مربوط به هر بخش با ذکر ضریب آنها در ادامه آورده شده است.

 

بیمه د ر پیمانهای ساخت - ایران نما

 

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

 

الف : شرایط لازم ضوابط طرحهای عمرانی

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

۱- قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قرار دادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی،منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

 

ب: حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

۱-  قرار دادهای مشاوره ای (طرحهای عمرانی)

حق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۱٫۶درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۳٫۶ درصد سهم مهندس مشاور و ۱۲ درصد سهم کارفرما)

 

۲-  قرار دادهای پیمانکاری (اجرایی) (طرحهای عمرانی)

حق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۰٫۶ درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما)

 

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی:

 

کلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود.

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

۱-۲- حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً به صورت مکانیکی انجام گیرد به ماخذ ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد. (۷٫۷۸ درصد)

 

 

۲-۲ – حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیرمکانیکی انجام می گیرد و یا تجهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود به ماخذ ۱۵ درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد. (۱۶٫۶۷ درصد)

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *