مفهوم انگیزه و تشکیل تیم در پروژه ها :

    مفهوم انگیزه در پروژه ها :

انگیزه یک روند درونی است که منجر به رفتار می شود. رفتار دو مشخصه دارد : عمل و حرفهایی که گفته می شود. انگیزه نیاز هم را نشان می دهد.

ذات شناختی انگیزه یک مفهوم است. چون انسانها و رفتارهایشان با هم متفاوتند. اما آثار آن به صورت بهره وری بیشتر و رضایت شغلی ظاهر می گردد.

به عبارت بهتر، چون خواستها و ارزشهای هر انسان با دیگری متفاوت است، انگیزه های عملکردی آنها نیز ممکن است با همدیگر یکسان نباشد. در کل انگیزه، یک محرک روانی است که انسان را برای رسیدن به هدف هدایت می کند. و به عبارت بهتر یک محرک رفتاری است که او را به انجام کاری بر می انگیزاند. (چراهای رفتاری است.)

بطور کلی انگیزش، محرک درونی انسان است که او را به انجام کاری بر می انگیزاند.

 

مدیریت سنتی و مدرن - ایران نما

دیدگاههای نظریه های انگیزشی

 

 

تعداد نظریه های انگیزش بسیار متفاوت است با توجه به شرایط موجود و تصمیم یک رهبر بهترین آنها و یا ترکیبی از آنها در نظر گرفته می شود. در کل می توان نظریه های را در دو نوع نظریه سنتی و نظریه مدرن جای داد. مدیریت سنتی بیشتر به نیازهای اساسی و زیستی افراد می پردازد و نظریه های مدرن غالبا در کنار نیازهای اولیه افراد، به بعد انسانی و محرکهای روانی افراد بیشتر تاکید دارد.

 

نظریه های انگیزشی - ایران نما

 

 

اگر بخواهیم، مبنای ایجاد نظریه ها را بررسی کنیم می توانیم آنها را به دو دسته کلی نظریه های نیازها و نظریه های روندی دسته بندی کنیم. معمولا نظریه نیازها کمک می کند که بگوید کارمندها و انسانها چه می خواهند اما تجربیات امروزه نشان داده است که نظریه های روندی برای رهبری انگیزه موثرترند زیرا این نظریه ها روند انگیزش را بیان می کنند و یک رهبر می تواند به سوال اینکه چه عاملهایی باعث بیشتر شدن یا کمتر شدن انگیزه می شوند، پاسخ می دهد.

 

توانایی + انگیزش + منابع (شرایط محیطی) —   تا بتوانیم به عملکرد مناسب برسیم.

 

   انگیزش در منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی پروژه چیست؟

مدیریت منابع انسانی پروژه شامل فرایندهای موردنیاز برای استفاده مؤثر از افراد درگیر در یک پروژه است.

 

منابع انسانی سازمان - ایران نما

منابع انسانی سرمایه یگ سازمان است

 

مدیریت منابع انسانی پروژه شامل همه ذینفعان یعنی سرمایه گذاران، مشتریان، اعضای تیم پروزه، ستاد پشتیبانی، تأمین کنندگان پشتیبان پروژه و… می شود. مدیریت منابع انسانی شامل چهار فرایند زیر است:

تعریت برنامه ریزی منابع انسانی:

شامل شناسایی و مستندسازی نقشهای پروژه، مسئولیتها و گزارش دهی ارتباطات می شود. خروجیهای کلیدی این فرایند شامل نقشها و مسئولیت ها، یک نمودار سازمانی برای پروژه و یک برنامه مدیریت تأمین نیروی انسانی است.

جذب اعضای تیم پروژه:

شامل به دست آوردن پرسنل موردنیاز برای تخصیص و کار بر روی پروژه است، خروجی های کلیدی این فرایند شامل تخصیص کارکنان پروژه، اطلاعات دسترسی به منابع و به روزآوری برنامه مدیریت تامین نیروی انسانی است.

ایجاد تیم پروژه:

شامل پرورش مهارتهای فردی و گروهی برای تقویت عملکرد پروژه است. مهارت های تیم سازی اغلب چالشی برای بسیاری از مدیران پروژه اند. خروجی اصلی این فرایند ارزیابی عملکرد تیم است.

مدیریت تیم پروژه:

شامل پیگیری عملکرد اعضای تیم، انگیزش اعضای تیم، تهیه بازخورد به موقع، حل مسائل و تعارضات و هماهنگی تغییرات برای کمک به تقویت عملکرد پروژه است. خروجی های این فرایند شامل تغییرات درخواستی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه توصیه شده، به روزآوری های دارایی های فرایندی سازمان و به روزآوری برنامه مدیریت پروژه است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *