آذربایجان غربی

دریاچه ارومیه آذربایجان غربی

دریاچه ارومیه آذربایجان غربی