آبشار برنجه (تاف) شول آباد – استان لرستان

آبشار برنجه (تاف) شول آباد، یکی از مرتفع ترین آبشارهای ایران آبشار برنجه شول آباد در استان لرستان ، در فاصله ۹۷ کیلومتری شهرستان الیگودرز در منطقه ززوماهرو، روستایی با...