BIM و ایمنی

  BIM و ایمنی ایمنی ساختمان یک مساله ملی و جهانی است و صنعت ساختمان را جزو یکی از پرریسکترین صنایع در دنیا قرار داده است . کاربرد اصلی...