مفهوم انگیزه و تشکیل تیم در پروژه ها :

    مفهوم انگیزه در پروژه ها : انگیزه یک روند درونی است که منجر به رفتار می شود. رفتار دو مشخصه دارد : عمل و حرفهایی که گفته می...