انتخاب بهینه مصالح با توجه به توسعه پایدار و ذینفعان BIM

انتخاب بهینه مصالح با توجه به توسعه پایدار و ذینفعان چهار چوب  این است که بهترین مولفه های مصالح را در محیط BIM  با توجه به توسعه پایدار انتخاب...